$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn  Phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản ...

Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

đơn giá về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;         
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   213/TTr-STNMT ngày 01/8//2017,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phê duyệt 03 Bộ đơn về đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
          1. Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
          2. Bộ đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
          3. Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
(Quy định chi tiết 03 Bộ đơn giá kèm theo Quyết định này).
          Điều 2. Bộ đơn giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng cho việc lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và làm căn cứ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành xây dựng lưới địa chính; đo đạc địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp; số hoá và chuyển hệ toạ độ bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất; đo đạc, chỉnh lý bản trích đo địa chính, chỉnh lý riêng từng thửa đất; đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:
          - Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính;
          - Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng: TH, KTN,KTTH, TH-CB;
- Lưu VT, KTN(NVH).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang

Tải file đính kèm

BÌNH LUẬN

Lưu ý!

Chào mừng bạn đến với blog Xây dựng cơ bản...

  • Vui lòng để lại một comment góp ý.
  • Bấm Chia sẻ nếu bạn thấy thích bài viết này.
  • Chúc thành công!.

Theo dõi bài viết qua email của bạn

Name

123link,1,Áo đường mềm,10,Autocad,3,Báo giá vật liệu,3,BCNCKT,2,Bê tông,2,Biểu mẫu,7,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,1,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,11,Chứng chỉ hành nghề,5,Công tác đất,10,Công trình,7,Công trình dân dụng,9,Công trình giao thông,16,Công trình thuỷ lợi,1,Công trình thủy lợi,14,Đập đất,1,Đấu thầu,47,Đấu thầu qua mạng,3,Định mức,1,Đơn giá - Định mức,9,Download,5,Dự án đầu tư,9,Dự toán,3,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,2,Giáo trình,3,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,3,Hợp đồng tư vấn,1,Hợp đồng xây dựng,5,Hướng dẫn,1,Hướng dẫn AutoCad,2,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,1,Kết thúc dự án,4,Khảo sát xây dựng,5,Kỹ thuật thi công,6,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Lựa chọn nhà thầu,1,Máy thi công,1,Nghị định số 46/2015/NĐ-CP,7,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,1,Quản lý dự án,19,Quyết định,9,Quyết định 79/QĐ-BXD,1,Quyết toán,4,Sổ tay xây dựng,1,Tài liệu,6,Tài liệu chuyên ngành,2,TCVN,8,TCVN 10380:2014,4,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,2,Thi công xây dựng,4,Thi đấu thầu,29,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,11,Thiết kế - Đồ họa,1,Thiết kế xây dựng,2,Thông tư số 09/2016/TT-BTC,1,Thực hiện dự án,7,Tiêu chuẩn,9,Tiêu chuẩn nghiệm thu,2,Tiêu chuẩn thiết kế,17,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,1,Tự luận đấu thầu,28,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,1,Xây dựng,2,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn
https://2.bp.blogspot.com/-vMhVX94oPLU/W3lrHON4vhI/AAAAAAAABo4/th3HMI29DnY06OvobI_-8ztpNWVUoqVYACLcBGAs/s1600/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-thang-8-nam-2017-cua-ubnd-tinh-Lang-son.gif
https://2.bp.blogspot.com/-vMhVX94oPLU/W3lrHON4vhI/AAAAAAAABo4/th3HMI29DnY06OvobI_-8ztpNWVUoqVYACLcBGAs/s72-c/quyet-dinh-1420-qd-ubnd-ngay-05-thang-8-nam-2017-cua-ubnd-tinh-Lang-son.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2018/09/quyet-inh-1420q-ubnd-ngay-0582017-cua.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2018/09/quyet-inh-1420q-ubnd-ngay-0582017-cua.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép