$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi

Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT bao gồm:

Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi

Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT bao gồm:

Báo cáo địa hình: 

Thực hiện theo quy định trong TCVN 8478 2010 Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế.

Báo cáo địa chất: 

Thực hiện theo quy định trong TCVN 8477 2010 Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế..

Báo cáo khí tượng, thủy văn: 

Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về khí tượng, thủy văn. 

Báo cáo thủy lực về hệ thống kênh rạch, sông ngòi: 

Nội dung này về cơ bản đã được giải quyết trong nghiên cứu khả thi. Trong trường hợp nhiệm vụ công trình hoặc tài liệu cơ bản có thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến quy mô công trình cần phải tính toán bổ sung làm rõ mức độ ảnh hưởng.

Báo cáo thủy năng: 

Thực hiện như đối với báo cáo thuỷ lực hệ thống kênh rạch, sông ngòi.

Báo cáo thí nghiệm mô hình (nếu có)

1) Tổng quát
a) Mở đầu: Nêu đơn vị thực hiện, nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện.
b) Những căn cứ pháp lý và cơ sở để thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan;
- Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình đã được phê duyệt;
-  Nhiệm vụ công trình;
- Biện pháp công trình;
- Các chỉ tiêu thiết kế công trình;
- Bố trí kết cấu công trình;
- Nội dung và yêu cầu thí nghiệm: Tóm tắt nội dung trong đề cương thí nghiệm được phê duyệt hoặc trong các tài liệu liên quan.
2) Phương pháp, mô hình và các trường hợp thí nghiệm
a) Phương pháp và mô hình thí nghiệm:
- Phương pháp thí nghiệm;
- Mô hình thí nghiệm;
- Dụng cụ và phương pháp đo đạc quan trắc;
- Phương pháp và phần mềm tính toán.
b)  Các trường hợp thí nghiệm.
3) Kết quả thí nghiệm
- Kết quả thí nghiệm đo đạc các trường hợp;
- Phân tích, tính toán, xử lý số liệu;
- Lựa chọn kết quả;
- Kiến nghị biện pháp thay đổi, điều chỉnh bổ sung thiết kế (nếu có);
- Các thí nghiệm bổ sung để kiểm tra các biện pháp thay đổi (nếu có).
4) Kết luận và kiến nghị:
a) Kết luận: 
- Đánh giá độ tin cậy của mô hình và dụng cụ đo đạc;
- Đánh giá độ tin cậy của phương pháp thí nghiệm;
- Đánh giá sự phù hợp giữa kết quả thí nghiệm với kết quả tính toán thiết kế.
b) Kiến nghị:
- Chọn thông số và sơ đồ thiết kế;
- Điều chỉnh hình thức kết cấu và kích thước bộ phận, hạng mục công trình.
5) Các bảng biểu, bản vẽ, văn bản pháp lý kèm theo.

Báo cáo thiết kế cơ khí

1) Tổng quát
a)  Mở đầu: Nêu đơn vị thực hiện, nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện.
b) Những căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết kế mẫu, thiết kế định hình áp dụng;
- Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình;
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm sử dụng để tính toán thiết kế.
- Các tài liệu cơ bản:
+ Hồ sơ tài liệu về thiết bị;
+ Các tài liệu liên quan đến vật liệu chế tạo cơ khí sử dụng;
+ Các tài liệu liên quan về địa hình, địa chất, thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường và kết cấu công trình;
+ Nguồn năng lượng.
c) Tóm tắt nội dung phương án thiết bị đề nghị chọn.
2) Thiết bị cơ khí thuỷ lực
a) Giải pháp công nghệ và thiết bị: Nêu tóm tắt giải pháp công nghệ và thiết bị đã chọn trong nghiên cứu khả thi, những tồn tại cần nghiên cứu trong thiết kế kỹ thuật.
b) Lựa chọn thiết bị cơ khí thuỷ lực:
- Các căn cứ và yêu cầu.
- Các phương án nghiên cứu:
+ Mô tả dây chuyền công nghệ các phương án;
+ Mô tả tính năng, đặc điểm, công suất thiết bị;
+ Tính toán lựa chọn thiết bị;
- Bố trí thiết bị phương án chọn.
- Thống kê số lượng, chủng loại, đặc tính thiết bị phương án chọn. (Trường hợp thiết bị đã được lựa chọn qua đấu thầu thì không cần trình bày quá trình tính toán lựa chọn thiết bị). QCVN 04 - 02:2018/BNNPTNT
3) Hệ thống các thiết bị phụ trợ
a) Hệ thống cung cấp nước:
- Các yêu cầu và căn cứ để chọn;
- Lựa chọn giải pháp công nghệ và công năng sử dụng của thiết bị;
- Lựa chọn và công suất thiết bị chính;
- Bố trí hệ thống thiết bị;
- Thống kê danh mục, tính năng, số lượng thiết bị và tổng hợp khối lượng vật liệu;
b) Hệ thống cung cấp dầu mỡ.
c) Hệ thống cung cấp hơi.
d) Hệ thống cung cấp khí nén.
e) Hệ thống thông gió, làm mát.
f) Hệ thống báo và chữa cháy.
g) Hệ thống tiêu nước.
(Nội dung các mục từ b đến g áp dụng như đối với hệ thống cung cấp nước).
4)  Kết cấu kim loại và thiết bị nâng
a) Yêu cầu và các căn cứ thiết kế.
b) Lựa chọn giải pháp công nghệ.
c) Lựa chọn loại và kết cấu.
d) Lựa chọn phương thức và thiết bị điều khiển.
e) Bố trí kết cấu và thiết bị.
f) Thống kê danh mục, số lượng thiết bị và tổng hợp khối lượng vật liệu.
5)  Kết luận và kiến nghị
a) Kết luận:
- Đánh giá tài liệu cơ bản;
- Những vấn đề tồn tại trong giai đoạn nghiên cứu khả thi (nếu có);
- Đánh giá kết quả tính toán lựa chọn dây chuyền công nghệ, thiết bị;
- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn sau.
b) Kiến nghị: Chọn giải pháp công nghệ, hệ thống thiết bị.
6) Các nội dung đóng kèm
a) Các bảng biểu:                                              
- Bảng kê danh mục, đặc tính và số lượng các thiết bị cơ khí thuỷ lực;
- Các bảng kê khối lượng các kết cấu kim loại;
- Các bảng kê các thiết bị điều khiển.
b) Các văn bản pháp lý liên quan đến thiết kế cơ khí.

Báo cáo thiết kế điện

1) Tổng quát:
a) Mở đầu: Nêu đơn vị thực hiện, nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện.
b) Những căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết kế mẫu, thiết kế định hình áp dụng;
- Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình:
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm tính toán sử dụng.
- Các tài liệu cơ bản để nghiên cứu thiết kế:
+ Hồ sơ tài liệu về thiết bị;
+ Các tài liệu liên quan đến thiết bị và vật liệu điện như các đặc trưng cơ lý hoá, quy cách sản phẩm, giá cả;
+ Các tài liệu liên quan về địa hình, địa chất, thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường và kết cấu công trình.
c) Tóm tắt nội dung phương án thiết bị đề nghị chọn.
2) Các thiết bị điện chính
a) Giải pháp công nghệ và thiết bị được duyệt trong nghiên cứu khả thi:
- Tóm tắt giải pháp công nghệ và thiết bị đã chọn trong nghiên cứu khả thi;
- Những tồn tại cần nghiên cứu trong thiết kế kỹ thuật.
b) Lựa chọn sơ đồ nối điện và thiết bị điện chính:
- Các căn cứ và yêu cầu;
- Sơ đồ lưới điện khu vực có liên quan đến công trình;
- Các phương án sơ đồ nối điện và thiết bị điện chính:
+ Sơ đồ nối điện chính;
+ Tính năng, đặc điểm, công suất thiết bị;
- Tính toán lựa chọn phương án thiết bị;
- Bố trí thiết bị phương án chọn;
- Thống kê số lượng, chủng loại, đặc tính thiết bị phương án chọn.
3) Các hệ thống thiết bị phụ trợ 
a)  Nguồn điện điều khiển.
b) Hệ thống bảo vệ và đo lường:
- Các yêu cầu và căn cứ để lựa chọn;
- Lựa chọn sơ đồ, bố trí thiết bị;
- Xác định danh mục, chủng loại tính năng và số lượng thiết bị.
c) Hệ thống thiết bị điều khiển và điều chỉnh:
- Các yêu cầu và căn cứ để thiết kế;
- Lựa chọn sơ đồ điều khiển các loại thiết bị;
- Lựa chọn và bố trí thiết bị;
- Xác định danh mục, chủng loại, số lượng thiết bị.
d) Hệ thống tín hiệu và thông tin liên lạc:
- Các yêu cầu và căn cứ để thiết kế;
- Lựa chọn biện pháp và sơ đồ thông tin liên lạc trong và ngoài công trình;
- Lựa chọn thiết bị;
- Xác định danh mục, chủng loại, số lượng thiết bị.
e) Hệ thống điện tự dùng:
- Yêu cầu và cơ sở để thiết kế;
- Xác định phương án sơ đồ bố trí;
- Lựa chọn thiết bị;
- Xác định danh mục, chủng loại, số lượng thiết bị:
+ Hệ thống nối đất;
+ Tiêu chuẩn áp dụng;
+ Hình thức bố trí kết cấu.
f) Hệ thống chống sét:
- Các yêu cầu;
- Lựa chọn biện pháp và vị trí lắp đặt;
- Lựa chọn sơ đồ và thiết bị;
- Xác định danh mục, chủng loại thiết bị và tổng hợp khối lượng vật liệu.
4) Các công trình xây dựng trong hệ thống điện
- Yêu cầu và các thông số thiết kế;
- Lựa chọn giải pháp công trình;              
- Lựa chọn địa điểm xây dựng;
- Lựa chọn quy mô và phương án kết cấu;
- Tính toán khối lượng xây lắp.
5) Kết luận và kiến nghị
a) Kết luận:
- Đánh giá tài liệu cơ bản;
- Về những vấn đề tồn tại trong nghiên cứu khả thi;
- Đánh giá kết quả tính toán lựa chọn dây chuyền công nghệ và thiết bị;
- Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn sau.
b) Kiến nghị:
- Kiến nghị chọn giải pháp công nghệ,
- Kiến nghị chọn thiết bị và bố trí hệ thống thiết bị.
6) Các nội dung đóng kèm
a) Các bảng biểu:
- Các bảng kê danh mục, đặc tính và số lượng các thiết bị điện chính;
- Các bảng kê danh mục, đặc tính các thiết bị phụ trợ;
- Bảng kê các thiết bị điện tự dùng;
- Bảng kê khối lượng xây lắp.
b) Các văn bản pháp lý liên quan đến thiết kế điện.

Báo cáo tổ chức và biện pháp xây dựng

1) Tổng quát
a) Mở đầu: Nêu đơn vị thực hiện, nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện.
b)  Những căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết kế mẫu, thiết kế định hình áp dụng;
- Các văn bản, quy định liên quan đến khảo sát, điều tra;
- Tóm tắt nhiệm vụ, biện pháp công trình;
- Tóm tắt nội dung các phương án tuyến và bố trí kết cấu công trình nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật;
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm tính toán sử dụng để nghiên cứu thiết kế.
2) Đặc điểm tự nhiên, xã hội và công trình liên quan đến thi công
a) Đặc điểm tự nhiên: 
- Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực xây dựng;
- Đặc điểm khí hậu, khí tượng và thuỷ văn khu vực;
- Đặc điểm địa chất và địa chất thuỷ văn.
b) Đặc điểm kinh tế xã hội và các cơ sở hạ tầng:
- Đặc điểm kinh tế xã hội;
- Các cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội;
- Mạng lưới cung cấp năng lượng, nước;
- Mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc trong vùng và với bên ngoài.
c) Đặc điểm và điều kiện thi công công trình
- Đặc điểm công trình:
+ Phạm vi công trình, địa điểm xây dựng;
+ Tóm tắt đặc điểm công trình và khối lượng xây dựng;
+ Các đặc điểm thi công công trình;
+ Đặc điểm công tác giải phóng mặt bằng.
- Các yêu cầu đối với công tác thi công.
3) Các biện pháp kỹ thuật xây dựng
a) Dẫn dòng thi công:
- Các căn cứ thiết kế:
+ Phân thời đoạn thi công công trình;
+ Tiêu chuẩn dẫn dòng và cấp của công trình dẫn dòng;
+ Lưu lượng dẫn dòng theo thời đoạn.
- Phương án dẫn dòng các thời đoạn thi công.
+ Biện pháp và sơ đồ bố trí công trình dẫn dòng;
+ Thiết kế công trình dẫn dòng: Chọn hình thức bố trí và hình thức kết cấu công trình ngăn nước, xả nước dẫn dòng. Tính toán xác định quy mô;
+ Thi công công trình dẫn dòng;
+ Tính toán khối lượng, chi phí, lựa chọn phương án tối ưu.
b) Lấp dòng
- Thời gian và lưu lượng lấp dòng.
- Phương án lấp dòng:
+ Bố trí sơ đồ, trình tự thi công và biện pháp thi công;  
+ Tính toán thuỷ lực chặn dòng: Tài liệu, phương pháp và kết quả tính toán;
+ Tính toán khối lượng và thiết bị yêu cầu.
c) Tích nước trong thời gian thi công:
- Kế hoạch, tiến độ tích nước, các yêu cầu về tổng lượng, mực nước và biện pháp cấp nước cho hạ du.
- Chọn thời điểm, biện pháp tích nước. Dự kiến tiến độ và thiết bị.
d) Thông tuyến giao thông trên sông và bờ thời gian thi công:
- Tóm tắt yêu cầu thông tàu, thuyền và giao thông hai bên bờ trong thời kỳ thi công (kể cả thời kỳ tích nước);
- Các giải pháp thi công thông tàu, thuyền và vượt sông, bố trí kết cấu, tính toán khối lượng công trình;
- Các ảnh hưởng của việc thi công công trình đến việc giao thông và biện pháp khắc phục (nếu có).
e) Khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ:
- Chọn mỏ vật liệu: Tóm tắt các yêu cầu vật liệu (chủng loại, khối lượng, thời gian, vị trí); khả năng cung ứng vật liệu;
- Kế hoạch khai thác mỏ vật liệu: Trình bày nguyên tắc chung; Lập kế hoạch khai thác bãi vật liệu;
- Khai thác và gia công vật liệu: Biện pháp khai thác, vận chuyển và gia công; biện pháp gia công, tập kết, lưu kho, bảo vệ vật liệu.
f) Biện pháp thi công các hạng mục công tác chính:
- Công tác hố móng;
- Công tác khai thác, vận chuyển và đắp đất đá;
- Công tác đào và vận chuyển đá;
- Công tác xây lắp, đổ đá;
- Công tác bê tông và bê tông cốt thép;
- Thi công lắp đặt các thiết bị cơ khí, điện và các kết cấu kim loại;
- Thi công các công việc khác.
g) Thi công các công tác đặc biệt:
- Thi công đường hầm thuỷ công;
- Xử lý nền và khoan phụt vữa gia cố nền và thân công trình;
- Vận chuyển, lắp đặt các thiết bị siêu trường, siêu trọng.
h) Biện pháp quản lý chất lượng xây dựng.
i) An toàn lao động, phòng tránh cháy, nổ. 
j) Bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng.
4) Tổ chức xây dựng:
a) Công tác vận chuyển trong quá trình thi công:
- Vận chuyển trong nội bộ công trường:
+ Khối lượng và cường độ vận chuyển yêu cầu theo thời gian;
+ Lựa chọn sơ đồ và phương thức vận chuyển;
+ Bố trí mạng lưới đường thi công trong nội bộ công trường;
+ Lựa chọn loại, cấp và quy mô đường và các công trình trên.
- Vận chuyển ngoài công trường:
+ Khối lượng và cường độ vận chuyển yêu cầu theo thời gian;
+ Tình hình giao thông thuỷ bộ hiện có;
+ Xác định phương thức và tuyến vận chuyển;
+ Các giải pháp tu bổ, nâng cấp đường và công trình trên đường;
- Vận chuyển các cấu kiện, thiết bị đặc biệt: Các yêu cầu, lựa chọn tuyến và phương thức vận chuyển;
- Biện pháp bốc dỡ, lưu kho.
b) Hệ thống các công trình, công xưởng phụ trợ:
- Hệ thống dây chuyền gia công nghiền sàng, chọn lọc, làm sạch vật liệu;
- Dây chuyền chế tạo, vận chuyển bê tông;
- Xưởng gia công cốt thép và cốp pha;
- Hệ thống cung cấp điện nước, khí nén;
- Mạng lưới thông tin liên lạc;
- Xưởng sửa chữa cơ điện, bảo dưỡng xe máy và thiết bị thi công;
- Khu lắp ráp thiết bị;
- Hệ thống kho bãi vật liệu và nhiên liệu;
- Phòng thí nghiệm hiện trường.
c) Tổng mặt bằng công trường:
- Nguyên tắc lập tổng mặt bằng;
- Yêu cầu diện tích;
- Lựa chọn địa điểm xây dựng;
- Bố trí tổng thể mặt bằng theo giai đoạn thi công.
d) Tính toán khối lượng xây lắp và phục vụ thi công.
e) Tổng tiến độ thi công:
- Các yêu cầu, cơ sở và điều kiện để lập tổng tiến độ thi công:
+ Tóm tắt tổng tiến độ thi công đề nghị trong nghiên cứu khả thi và thời gian thi công công trình được duyệt;
+ Khối lượng công tác và các hạng mục công trình;
+ Điều kiện mặt bằng công trường;
+ Yêu cầu thời gian hoàn thành công trình, yêu cầu cấp nước trong thời gian thi công và kế hoạch khai thác công trình thời kỳ đầu;
+ Các yêu cầu khác.
- Các điểm dừng kỹ thuật và phương án tiến độ thi công.
- Khối lượng vật tư, thiết bị yêu cầu.
f) Các nguồn lực chính để xây dựng: Thiết bị, vật tư, nhân lực.
5) Kết luận và kiến nghị
a) Kết luận: Đánh giá độ tin cậy tài liệu cơ bản, đánh giá kết quả nghiên cứu.
b) Kiến nghị:
- Chọn biện pháp thi công công trình chủ yếu;
- Chọn biện pháp dẫn dòng và lấp dòng;
- Chọn phương án bố trí tổng mặt bằng thi công;
- Chọn phương án tổng tiến độ thi công.
6) Các nội dung đóng kèm theo
a) Các bảng biểu:
- Bảng tổng hợp khối lượng xây lắp (tổng hợp theo các gói thầu khi có yêu cầu);
- Bảng tổng hợp yêu cầu vật liệu xây dựng;
- Bảng tổng hợp số lượng, chủng loại các thiết bị thi công;
- Bảng tổng hợp nhu cầu vật tư kỹ thuật xây dựng chủ yếu;
- Bảng tổng hợp nhu cầu lao động kỹ thuật.
b) Các văn bản pháp lý liên quan đến việc lập biện pháp và tổ chức thi công.

Quy trình kỹ thuật quản lý, vận hành và bảo trì công trình

1) Tổng quát:
a) Mở đầu: Đơn vị thực hiện, nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện. 
b) Những căn cứ và cơ sở tính toán:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng sử dụng, quy định liên quan đến khảo sát, điều tra, tính toán;
- Quy trình vận hành và bảo trì thiết bị của nhà chế tạo (nếu có);
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm tính toán được sử dụng.
2) Đặc điểm công trình và các yêu cầu đối với công tác vận hành, bảo trì công trình
a) Giới thiệu chung công trình: Nêu vị trí, phạm vi hoạt động và vùng ảnh hưởng; các yêu cầu về nhiệm vụ công trình. Trình bày tóm tắt yêu cầu của các hộ dùng nước đối với công trình theo tiêu chuẩn thiết kế đã được điều chỉnh trong nhiệm vụ tổng hợp lợi dụng (đối với công trình tổng hợp lợi dụng) và theo trình tự công trình vào khai thác phát huy hiệu quả:
- Tưới, tiêu;
- Chống lũ;
- Cấp nước;
- Phát điện;
- Vận tải thuỷ;
- Các yêu cầu khác.
b) Thành phần và quy mô đặc điểm công trình: Trình bày tóm tắt thành phần công trình, vai trò, quy mô, nhiệm vụ, đặc điểm cấu tạo, phương thức và đặc điểm vận hành, bảo trì của công trình và từng hạng mục công trình chủ yếu:
- Đầu mối;
- Hệ thống đường dẫn;
- Thiết bị cơ khí thuỷ lực và thiết bị phụ trợ;
- Thiết bị điện và thiết bị phụ trợ;
- Các công trình và thiết bị phục vụ quản lý vận hành;
- Các công trình khác.
c) Những vấn đề cần chú ý trong công tác vận hành, bảo trì công trình: Nêu những vấn đề, đặc điểm cần lưu ý trong công tác vận hành bảo trì công trình:
- Lũ;
- Triều, mặn;
- Môi trường sinh thái;
- Các vấn đề về lợi dụng tổng hợp công trình;
- Các vấn đề khác.  
3) Quy trình kỹ thuật vận hành
a) Các quy định chung về an toàn công trình và các khu vực liên quan: Trình bày các giới hạn an toàn đối với các công trình, hạng mục công trình và các vùng liên quan cần phải được tuân thủ trong quá trình vận hành bình thường công trình:
- Mực nước cao nhất, thấp nhất tại các vị trí quy định;
- Lưu lượng thấp nhất, cao nhất được phép xả qua công trình;
- Độ tăng, hạ mực nước tối đa, tối thiểu ở thượng hạ du công trình;
- Biên độ dao động và tần suất dao động mực nước tối đa cho phép ở thượng hạ du công trình;
- Các quy định khác (nếu có).
b) Vận hành công trình đầu mối
- Đầu mối hồ chứa:
+ Vận hành tưới, tiêu;
+ Vận hành phát điện;
+ Vận hành chống lũ;
+ Vận hành phục vụ các yêu cầu lợi dụng tổng hợp khác.
- Vận hành các hạng mục công trình đầu mối.
+ Đập dâng (không tràn), đập tràn, cống lấy nước, cống xả cát, trạm bơm và các công trình khác;
+ Trạm thuỷ điện: Cửa lấy nước, điều tiết hạ lưu, thiết bị cơ điện;
+ Công trình nâng chuyển tàu thuyền;
+ Công trình dẫn, chuyển cá.
- Thiết bị cơ khí;
- Thiết bị điện.
c) Đầu mối cống lấy nước vùng đồng bằng; cống ngăn mặn, triều.
d) Vận hành hệ thống đường dẫn và công trình trên đường dẫn:
- Đường dẫn chính và các công trình liên quan;
- Đường dẫn nhánh và các công trình liên quan;
- Các công trình lớn, phức tạp trên hệ thống đường dẫn.
4) Quy trình bảo trì công trình
a) Nguyên tắc chung: Nêu những nguyên tắc cơ bản của công tác bảo trì công trình nhằm bảo đảm an toàn, duy trì và tăng tuổi thọ, phát huy cao hiệu ích công trình.
b) Quan trắc theo dõi hoạt động của công trình: Các nội dung quan trắc thực hiện tương ứng với các nội dung và thiết bị bố trí. QCVN 04 - 02:2018/BNNPTNT
c) Bảo trì công trình:
- Đối tượng và phạm vi: Công trình xây dựng và thiết bị.
- Chu kỳ bảo trì các hạng mục công trình theo các cấp bảo trì:
+  Hồ chứa;
+ Các hạng mục công trình đầu mối;
+ Hệ thống đường dẫn và công trình trên đường dẫn;
+ Các thiết bị.
- Nội dung bảo trì các hạng mục công trình:
+ Hồ chứa;
+ Các hạng mục công trình đầu mối;
+ Hệ thống đường dẫn và công trình trên đường dẫn;
+ Các thiết bị.
5) Các nội dung đóng kèm
a) Các bảng biểu:
- Bảng tổng hợp các thông số thiết kế chính của công trình;
- Bảng kê toạ độ và vị trí các mốc chỉ giới công trình;
- Các bảng mẫu hướng dẫn cách ghi chép theo dõi tình hình làm việc của các công trình và các thiết bị;
- Các bảng mẫu hướng dẫn cách ghi chép theo dõi các thông số quan trắc đo đạc công trình;
- Các bảng mẫu hướng dẫn ghi chép các sự cố và khắc phục sự cố;
- Các bảng kê nội dung duy tu các hạng mục công trình và các thiết bị theo từng cấp duy tu;
- Các bảng mẫu các biên bản giám sát kỹ thuật công trình và thiết bị;
- Mẫu “Sổ vận hành công trình”;
- Mẫu “Lệnh thao tác”.
b)  Các bản vẽ:
- Sơ đồ bố trí tổng thể công trình, phạm vi ảnh hưởng;
- Bình đồ vị trí mốc chỉ giới;
- Sơ đồ vận hành các hệ thống thiết bị;
- Đường quan hệ cao độ - dung tích; cao độ - diện tích hồ chứa;
- Đường quan hệ Q  H hạ lưu các công trình;
- Đường quan hệ Q  H  Độ mở cống, tràn;                                           
- Đường đặc tính làm việc của thiết bị cơ khí thuỷ lực và thiết bị điện;
- Đường đặc tính làm việc của cống lấy nước, xả nước, tràn xả lũ;
- Các sơ đồ nối điện;
- Các tài liệu vẽ thiết bị do nhà máy chế tạo cung cấp.
c) Các văn bản pháp lý có liên quan.
Quy trình vận hành điều tiết (đối với công trình có hồ chứa)
Tính toán và lập chi tiết phương án điều tiết hồ phù hợp với yêu cầu thiết kế đề ra.

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi
Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi
Nội dung các báo cáo chuyên ngành công trình thủy lợi theo quy chuẩn QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT bao gồm:
https://1.bp.blogspot.com/-9IRSUV_DNSA/XK9QGHIOkOI/AAAAAAAAEM8/J6ndTM63NmowZrMvJxlFEvMMILNMSguSQCLcBGAs/s1600/noi-dung-bao-cao-chuyen-nganh-cong-trinh-thuy-loi.gif
https://1.bp.blogspot.com/-9IRSUV_DNSA/XK9QGHIOkOI/AAAAAAAAEM8/J6ndTM63NmowZrMvJxlFEvMMILNMSguSQCLcBGAs/s72-c/noi-dung-bao-cao-chuyen-nganh-cong-trinh-thuy-loi.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-cac-bao-cao-chuyen-nganh-cong-trinh-thuy-loi.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-cac-bao-cao-chuyen-nganh-cong-trinh-thuy-loi.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép