$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước

Thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở thiết kế cơ sở, phương án thiết kế được lựa chọn trong nghiên cứu khả thi, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên để tránh những sai sót hoặc chưa phát hiện hết ở giai đoạn thiết kế cơ sở cần rà soát lại quy mô các công trình chính.

Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ HAI BƯỚC

NGUYÊN TẮC CHUNG

1) Thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở thiết kế cơ sở, phương án thiết kế được lựa chọn trong nghiên cứu khả thi, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên để tránh những sai sót hoặc chưa phát hiện hết ở giai đoạn thiết kế cơ sở cần rà soát lại quy mô các công trình chính.
2) Sử dụng tối đa các khối lượng điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, cũng như các vấn đề chính đã được nghiên cứu, kết luận, thông qua và phê duyệt ở giai đoạn nghiên cứu khả thi; đồng thời đề xuất bổ sung, cập nhật các nội dung cần thiết để lập thiết kế bản vẽ thi công.     

NỘI DUNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ

1) Tổng quát
a) Mở đầu: Nêu cơ quan thực hiện, nhân sự thực hiện (chủ nhiệm, chủ trì), thời gian thực hiện. Tóm tắt vị trí, quy mô công trình và quá trình thiết kế.
b) Căn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công: Danh mục các tiêu chuẩn, quy định, quy trình, thiết kế định hình sử dụng, các văn bản pháp lý có liên quan khác được áp dụng trong tính toán thiết kế. Danh mục các phần mềm sử dụng trong quá trình nghiên cứu khảo sát thiết kế (nếu có).
c) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và thống kê vật tư thiết bị yêu cầu.
2) Điều kiện để lập thiết kế bản vẽ thi công
a) Điều kiện tự nhiên: Địa hình, địa chất và khí tượng thuỷ văn;
b) Nhiệm vụ công trình;
c) Hiện trạng công trình (đối với dự án sửa chữa, nâng cấp): Tóm tắt kết quả khảo sát, nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình và yêu cầu sửa chữa, nâng cấp.
3) Biện pháp kỹ thuật và những vấn đề liên quan
a) Biện pháp công trình: Tóm tắt biện pháp công trình lựa chọn trong nghiên cứu khả thi.
b) Tuyến công trình: Trên cơ sở các tài liệu đã có và thu thập, khảo sát bổ sung, nghiên cứu điều chỉnh, cụ thể và tối ưu hoá tuyến các hạng mục công trình đã được duyệt trong nghiên cứu khả thi.
c) Phương án kỹ thuật công trình:
- Hồ chứa:
+ Quy mô: Không xét lại;
+ Công trình bảo vệ hồ chứa: Chi tiết và chính xác;
+ Công trình khai thác tổng hợp hồ chứa: Chi tiết và chính xác.
- Công trình chủ yếu:
+ Loại công trình: Không xét lại;
+ Quy mô công trình: Rà soát lại và tối ưu hóa;
+ Kết cấu công trình: Tối ưu và chính xác các kết cấu;
+ Biện pháp xử lý nền (nếu có): Chi tiết và chính xác.
- Công trình thứ yếu:
+ Loại công trình: Tối ưu và chi tiết.
+ Quy mô: Tối ưu.
+ Kết cấu: Tối ưu và chi tiết. 
+ Xử lý nền: Tối ưu và chi tiết.
- Thiết bị cơ khí: Chi tiết cấu tạo các kết cấu kim loại, kể cả cấu tạo đường ống áp lực, các hệ thống thiết bị phụ trợ. Chi tiết việc bố trí hệ thống thiết bị và đường ống áp lực theo dây chuyền công nghệ đã được phê duyệt ở thiết kế cơ sở.
- Thiết bị điện: Chi tiết các sơ đồ bố trí thiết bị điện đã được phê duyệt ở thiết kế cơ sở. Chi tiết sơ đồ bố trí thiết bị chính và thiết bị phụ trợ theo dây chuyền công nghệ đã được phê duyệt ở thiết kế cơ sở.
- Hệ thống công trình kỹ thuật: Nghiên cứu chính xác và chi tiết bố trí các hệ thống công trình kỹ thuật (cấp nhiệt, điện, hơi, nước, thông gió).
- Giải pháp kiến trúc (nếu có): Chi tiết bố trí tổng thể công trình đầu mối và các công trình chủ yếu trên đường dẫn. Chi tiết các giải pháp kiến trúc đã lựa chọn trong thiết kế cơ sở.
d) Thiết bị công nghệ: Thiết bị cơ khí, điện và các trang thiết bị khác.
e) Nhu cầu sử dụng đất: Trên cơ sở tuyến công trình đã lựa chọn, xác định chính xác diện tích chiếm đất lâu dài và tạm thời của công trình.
f) Phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư (nếu có).
g) Tác động môi trường và các biện pháp khắc phục.
4) Giải pháp xây dựng:
a)  Biện pháp thi công:
- Biện pháp dẫn dòng: Chi tiết biện pháp dẫn dòng và các công trình dẫn dòng thi công. Xác định chính xác khối lượng các công trình phục thi công;
- Biện pháp thi công: Chi tiết biện pháp thi công các công trình phức tạp, chỉ dẫn thi công các hạng mục công trình và các công việc phức tạp. Xác định khối lượng phục vụ thi công;
- Các biện pháp thông thuyền, tích nước, tưới và các yêu cầu khác trong thời gian thi công (nếu có).
b) Tổ chức thi công: Chi tiết mặt bằng thi công theo giai đoạn xây dựng. Thiết kế chi tiết các công trình phục vụ thi công (nếu có yêu cầu).
c) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế phải phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong việc thực hiện phương án giải phóng mặt bằng (nếu có).
d) Bảo vệ môi trường sinh thái:
- Các biện pháp hạn chế tác động môi trường:
+ Chi tiết biện pháp đã lựa chọn trong thiết kế cơ sở;
+  Xác định chính xác khối lượng xây lắp.
- Quan trắc, đo đạc, kiểm soát môi trường (nếu có):    
+ Chi tiết mạng lưới quan trắc đo đạc;
+ Thống kê chi tiết khối lượng thiết bị, vật tư cần thiết.
e) Dự toán xây dựng công trình: Lập dự toán chi tiết các gói thầu, các hạng mục công trình hoặc hạng mục công việc việc theo tiên lượng xây dựng và bảng thống kê danh mục thiết bị, vật liệu đã xác định và các chế độ, chính sách, định mức và đơn giá hiện hành.
f) Quản lý khai thác, bảo trì và bảo vệ công trình:
- Công trình phục vụ quản lý bảo vệ:
+ Chi tiết phạm vi quản lý bảo vệ;
+ Cụ thể và chi tiết kết cấu và kiến trúc các công trình phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo vệ công trình;
+ Cụ thể và chi tiết mạng lưới quan trắc và điều hành công trình;
+ Cụ thể và chi tiết hệ thống thông tin liên lạc;
+ Xác định chính xác số lượng thiết bị và khối lượng xây dựng.
- Quản lý vận hành: Điều chỉnh, bổ sung và chi tiết các quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình (nếu cần thiết).
g) Kết luận và kiến nghị.
h) Các phụ lục kèm theo.

NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện theo quy định đối với các báo cáo chuyên ngành như giai đoạn thiết kế kỹ thuật, bổ sung thêm các báo cáo (nếu có) gồm: Thí nghiệm cấp phối vật liệu, thí nghiệm bê tông, thí nghiệm hiện trường.

NỘI DUNG PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

1) Phụ lục tính toán các chuyên ngành: Lập cho các nội dung có sự điều chỉnh so với nghiên cứu khả thi tương ứng với các báo cáo chuyên ngành.
2) Phụ lục tính toán thủy công
Tùy thuộc vào loại hình, quy mô và tính chất phức tạp của công trình để lập một phần hoặc đầy đủ các phụ lục tính toán tính sau đây:
- Tính toán thủy lực, ổn định;
- Tính toán thấm, kết cấu, nhiệt (đối với kết cấu bê tông khối lớn); độ bền (với đập bê tông); lọc ngược và bộ phận tiêu thoát nước; lún, ứng suất, biến dạng và chuyển vị cho phương án chọn.
3) Phụ lục tính toán tiên lượng: Lập đầy đủ cho các hạng mục công trình và tổng hợp chung cho toàn bộ công trình.

NỘI DUNG CÁC TẬP BẢN VẼ

1) Các bản vẽ địa chất công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa chất. 
2) Các bản vẽ địa hình và hiện trạng công trình: Thực hiện theo quy định trong tiêu chuẩn về địa hình.
3) Bản vẽ thiết kế công trình: Thể hiện toàn bộ nội dung thiết kế chi tiết của công trình, bao gồm việc xác định vị trí, quy mô công trình, chi tiết các bộ phận, bố trí thiết bị, biện pháp xây dựng, biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, vận hành, quản lý, bảo trì công trình.
Bản vẽ thiết kế phải thể hiện đầy đủ chi tiết, chính xác để thực hiện việc xây lắp trên hiện trường theo đúng yêu cầu thiết kế; phản ánh trung thực nội dung thiết kế cơ sở đã được phê duyệt; trình bày rõ ràng, khoa học, dễ hiểu theo mẫu quy định. Bao gồm:
- Tổng mặt bằng bố trí công trình;
- Mặt bằng bố trí công trình đầu mối;
- Các bản vẽ kiến trúc công trình tổng thể và chi tiết cụm công trình đầu mối và các hạng mục công trình chủ yếu;
- Mặt bằng bố trí hệ thống công trình trong khu hưởng lợi;
- Mặt bằng và mặt cắt chi tiết kết cấu các hạng mục và bộ phận công trình đầu mối;
- Bình đồ lộ tuyến, mặt cắt dọc, ngang hệ thống đường dẫn các cấp, sơ đồ duỗi;
- Mặt bằng và các mặt cắt chi tiết kết cấu các hạng mục và bộ phận công trình trên tuyến đường dẫn;
- Mặt bằng bố trí chung, mặt cắt các phương án xử lý nền công trình;
- Mặt bằng và các mặt cắt công trình phòng hộ (nếu có);
- Bản đồ vị trí và diện tích các khu vực chiếm đất tạm thời và lâu dài;
- Mặt bằng bố trí mốc chỉ giới xác định phạm vi công trình;
- Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình phục vụ di dân tái định cư (nếu có);
- Mặt bằng và mặt cắt hạng mục công trình phục vụ di dân, tái định cư (nếu có);
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình khắc phục và hạn chế tác động môi trường (nếu có);
- Mặt bằng và các mặt cắt các công trình phục vụ quản lý vận hành;
- Bố trí thiết bị quan trắc cho các hạng mục công trình;
- Bố trí chung các trạm quan trắc thuỷ văn, môi trường và các nội dung khác;
- Bản vẽ chi tiết hố móng, kết cấu công trình thuỷ công;
- Các bản vẽ chi tiết bố trí và kết cấu các công trình, thiết bị quan trắc.
4) Các bản vẽ thiết kế cơ khí:
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí thiết bị cơ khí thuỷ lực trong và ngoài nhà trạm bơm các phương án;
- Mặt bằng, mặt cắt bố trí kết cấu kim loại và các chi tiết đóng mở cửa van;
- Các bản vẽ bố trí các hệ thống công trình phụ trợ: hệ thống nước kỹ thuật; cung cấp hơi nén, dầu; tiêu nước; cứu hoả; thông hơi; làm mát và các công việc khác;
- Các bản vẽ bố trí chi tiết các kết cấu kim loại.                                              
5) Các bản vẽ thiết kế điện:
- Vị trí địa lý của công trình trong hệ thống điện lực;
- Sơ đồ nối điện chính;
- Sơ đồ cung cấp điện cho công trình;
- Mặt bằng và các mặt cắt bố trí các thiết bị chính, phụ;
- Mặt bằng và các mặt cắt trạm biến áp, trạm đóng mở, trạm đổi dòng;
- Bản vẽ bố trí các hệ thống điều khiển, chiếu sáng, thông tin, đo đạc và các công việc khác;
- Các bản vẽ chi tiết các kết cấu xây dựng trong hệ thống điện.
6) Các bản vẽ thiết kế tổ chức thi công:
- Tổng mặt bằng thi công công trình;
- Sơ đồ dẫn dòng thi công;
- Biện pháp chặn dòng;
- Biện pháp thi công các công trình chủ yếu;
- Sơ đồ và biện pháp khai thác vật liệu xây dựng;
- Biện pháp xử lý, gia công vật liệu xây dựng;
- Hố móng và biện pháp thi công hố móng;
- Biện pháp thi công xử lý nền móng;
- Sơ đồ đắp đập, đổ bê tông;
- Biện pháp thi công hệ thống đường dẫn và các công trình trên đường dẫn;
- Sơ đồ bố trí, mặt bằng, các mặt cắt đường thi công và đường thi công kết hợp quản lý;
- Bố trí các hệ thống điện, nước thi công;
- Mặt bằng và mặt cắt các nhà xưởng, khu lán trại;
- Tổng tiến độ thi công;
- Các bản vẽ chi tiết các biện pháp thi công, các công trình phụ trợ.

NỘI DUNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1) Tờ trình phê duyệt dự toán xây dựng công trình.
2) Thuyết minh dự toán:
a) Tên dự án / công trình, hạng mục công trình, hạng mục công việc, gói thầu, bước thiết kế.
b) Những căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện:
- Các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản chủ trương khác có liên quan;
- Các định mức, đơn giá, báo giá, các chế độ, chính sách liên quan áp dụng trong tính toán; 
- Phương pháp, mô hình, các phần mềm tính toán;
- Giới thiệu tóm tắt những nét cơ bản của công trình;
- Tóm tắt biện pháp thi công các hạng mục công trình;
- Hồ sơ thiết kế, các bảng tiên lượng và tổng hợp khối lượng;
- Tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả tính toán;
3) Lập dự toán xây dựng công trình.
- Bảng tổng hợp dự toán công trình, hạng mục công trình;
- Tổng hợp dự toán theo hạng mục công trình và các bảng tính chi tiết.
5) Các bảng biểu kèm theo:
- Các bảng tính và tổng hợp tiên lượng (tùy thuộc vào quy mô từng công trình / hạng mục công trình có thể đóng chung vào dự toán hoặc tách riêng thành một tập);
- Bảng thuyết minh tổ chức thi công;
- Các đơn giá, báo giá và các nội dung khác áp dụng trong tính toán.

NỘI DUNG CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công phải nêu được: Biện pháp chủ yếu về kỹ thuật xây dựng các hạng mục, kết cấu của công trình; trình tự thực hiện các hạng mục công trình; yêu cầu kỹ thuật công tác lắp đặt các thiết bị trong dây chuyền công nghệ của công trình; yêu cầu giám sát, quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu; các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn trong quá trình xây dựng.

CHÚ THÍCH:

- Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình;
- Bắt buộc lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình từ cấp II đến cấp đặc biệt, đối với công trình từ cấp III trở xuống có thể lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế.

1)  Tổng quát

a) Mở đầu: Nêu đơn vị thực hiện; nhân sự tham gia (chủ nhiệm, chủ trì); thời gian thực hiện. Tóm tắt đặc điểm cấu tạo công trình.
b) Những căn cứ và cơ sở để lập chỉ dẫn: Các chế độ, chính sách; tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế công trình.

2) Tóm tắt đặc điểm cấu tạo và điều kiện thi công công trình

a) Đặc điểm công trình: Nêu phạm vi công trình (công trình đầu mối và các hạng mục công trình khác). Thành phần kết cấu công trình, hình thức kết cấu công trình, các khối lượng xây dựng và lắp đặt chủ yếu. Các đặc điểm và yêu tố ảnh hưởng đến thi công công trình.
b) Khả năng và điều kiện cung ứng vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng.                
c) Điều kiện thi công:
- Các yêu cầu đối với công tác thi công: Yêu cầu về tiến độ (Các mốc thời gian đặc biệt cần khống chế) và phối hợp giữa các hạng mục công trình.
- Yêu cầu bảo vệ môi trường: Chống ồn, chống bụi; xử lý nước và chất thải; công tác vệ sinh ở công trường.
- Các yêu cầu khác: an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

3) Chỉ dẫn biện pháp thi công:

a)  Biện pháp dẫn dòng và lấp dòng:
- Đê quai;
- Công trình dẫn dòng;
- Biện pháp lấp dòng.
b) Thi công đập đất, đập đá đổ, đập đất đá hỗ hợp:
- Hố móng;
- Xử lý nền;
- Đắp đất, đổ đá;
- Gia cố bảo vệ mái;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc;
- Các công tác khác.
c) Thi công đập bê tông:
- Hố móng;
- Xử lý nền;
- Khoan phụt tạo màn chống thấm;
- Công tác bê tông, phân khối đổ (đối với bê tông khối lớn);
- Khớp nối;
- Thiết bị tiêu thoát nước thân và nền đập;
- Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc;
- Các công tác khác.
d) Thi công các công trình, kết cấu bê tông cốt thép:
- Hố móng;
- Xử lý nền;
- Công tác cốt thép;
- Công tác bê tông. 
e) Lắp đặt các thiết bị và kết cấu kim loại:
- Thiết bị cơ khí;
- Thiết bị điện;
- Kết cấu kim loại.
f) Thi công các công trình khác.

4) Yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn và phòng chống cháy nổ

a)  Bảo vệ môi trường:
- Chống ồn, chống bụi;
- Xử lý nước và chất thải;
- Công tác vệ sinh ở công trường.
b) An toàn lao động.
c) Phòng chống cháy nổ.

5) Các nội dung đóng kèm

- Các văn bản pháp lý, quy định liên quan đến thi công;
- Các biểu mẫu cần thiết phục vụ thi công, giám sát và nghiệm thu;
- Các hướng dẫn cần thiết phục vụ công tác thí nghiệm hiện trường;
- Các nội dung cần thiết khác (nếu có yêu cầu);
Quy trình kỹ thuật quản lý, vận hành, bảo trì công trình
Thực hiện như giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
Quy trình vận hành điều tiết (đối với công trình có hồ chứa)
Thực hiện như giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

BÌNH LUẬN

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết hãy Like và chia sẻ bài viết giúp mình nhé !

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Tên

1420 QĐ-UBND,1,46 QĐ-UBND,1,52 2017 QĐ-UBND,1,791/QĐ-UBND,1,Autocad,5,Bài giảng,4,Bảng tính,1,Báo giá vật liệu,7,Bê tông,2,Bê tông cốt thép,1,Biểu mẫu,13,Cầu thang,1,Chào hàng cạnh tranh,2,Chỉ định thầu,3,Chỉ định thầu rút gọn,1,Chuẩn bị dự án,13,Chứng chỉ hành nghề,7,Công tác đất,13,Công trình,7,Công trình dân dụng,14,Công trình giao thông,8,Công trình thủy lợi,27,Cơ học kết cấu,1,Dân dụng và Công nghiệp,1,Dự án đầu tư,11,Dự toán,4,Đấu thầu,108,Đấu thầu qua mạng,5,Đơn giá - Định mức,11,Giá ca máy,1,Giám sát thi công,5,Giáo trình,10,Giấy phép xây dựng,1,Hồ sơ công trình,2,Hồ sơ hoàn thành,2,Hồ sơ mời thầu,4,Hợp đồng trọn gói,1,Hợp đồng xây dựng,14,Hướng dẫn AutoCad,4,Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,3,Kết cấu thép,1,Kết thúc dự án,7,Khái niệm,1,Khảo sát xây dựng,8,Khoan phụt,1,Kỹ thuật thi công,10,Lập dự án đầu tư,2,Lĩnh vực khác,1,Luật đấu thầu,5,Luật xây dựng,17,Lựa chọn nhà thầu,11,Máy thi công,4,Nghị định 59 2015,3,Nghiệm thu bàn giao,1,Nhật ký thi công,1,Phần mềm-Tiện ích,2,Phong thủy xây dựng,1,Quản lý chi phí,2,Quản lý dự án,55,Quyết định,14,Quyết toán,2,Sổ tay xây dựng,2,Sức bền vật liệu,2,Tài liệu,10,Tài liệu chuyên ngành,16,TCVN,6,TCVN 10380:2014,4,Tham khảo,1,Thẩm định Phê duyệt,1,Thi công,1,Thi công xây dựng,14,Thi đấu thầu,71,Thí nghiệm hiện trường,1,Thiết kế,2,Thiết kế xây dựng,13,Thủy lực,1,Thực hiện dự án,33,Tiêu chuẩn,6,Tiêu chuẩn thiết kế,4,Tiêu chuẩn xây dựng,1,Tình huống đấu thầu,18,tỉnh Lạng Sơn,8,Trắc địa,1,Tự học Autocad,3,Tự luận đấu thầu,69,Văn bản,10,Vật liệu xây dựng,5,Xây dựng,4,Xử lý nền đất yếu,1,
ltr
item
Xây Dựng Cơ Bản : Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước
Nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước
Thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở thiết kế cơ sở, phương án thiết kế được lựa chọn trong nghiên cứu khả thi, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên để tránh những sai sót hoặc chưa phát hiện hết ở giai đoạn thiết kế cơ sở cần rà soát lại quy mô các công trình chính.
https://2.bp.blogspot.com/-unHMDjdiAbw/XK9-QOxkhJI/AAAAAAAAENc/r3dNpun07o8NMAoBttAmVIFmYD-oLRiLgCLcBGAs/s1600/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-hai-buoc.gif
https://2.bp.blogspot.com/-unHMDjdiAbw/XK9-QOxkhJI/AAAAAAAAENc/r3dNpun07o8NMAoBttAmVIFmYD-oLRiLgCLcBGAs/s72-c/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-hai-buoc.gif
Xây Dựng Cơ Bản
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-hai-buoc.html
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/
https://www.hoatdongxaydung.com/2019/04/noi-dung-ho-so-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-doi-voi-thiet-ke-hai-buoc.html
true
8199343260498474604
UTF-8
Đã tải tất cả bài viết Không tìm thấy bài viết nào XEM TẤT CẢ Đọc thêm Trả lời Hủy trả lời Xóa bỏ Bởi Trang Chủ Trang BÀI VIẾT Xem tất cả ĐỀ XUẤT CHO BẠN LABEL ARCHIVE SEARCH TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT Không tìm thấy bất kỳ bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Về Trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec vừa nãy 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG NÀY ĐƯỢC KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên mạng xã hội BƯỚC 2: Nhấp vào liên kết trên mạng xã hội của bạn Sao chép tất cả mã Chọn tất cả mã Tất cả các mã đã được sao chép vào clipboard của bạn Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL] + [C] (hoặc CMD + C với Mac) để sao chép